दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)