फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्र.प्र.अ. श्री सन्तोष श्रेष्ठ ज्यूको स्वागत कार्यक्रममा गाँउपालिकामा स्वागत गर्दै ।